NAVIGASI

Doa Ummu Daud

Kategori: Mozaik

ICC Jakarta – Dalam kitab Mafatih al-Jinan, bab keutamaan bulan Rajab tercantum sebuah doa yang dianjurkan dibaca pada siang hari 15 Rajab. Doa itu disebut sebagai doa Ummu Daud sebuah doa yang disandarkan pada seorang wanita saleha yang bernama Ummu Daud alias Fatimah puteri Abdillah bin Ibrahim.

Berikut ini adalah doanya:

Shadaqallâhul ‘azhim alladzî lâilâha illâ huwal hayyul qayyûm, dzul jalâli wal-ikrâm, ar-rahmânur rahîm, al-halîmul karîm. Alladzî laysa kamislihi syay’. Wa huwas samî’ul ‘alîm, al-bashîrul khabîr. Syahidallâhu annahu lâilaha illâ huwa wal-malâikatu wa ûlul ‘ilmi qâiman bil-qisthi lâilâha illâ huwal ‘azîzul hakim. Wa ballaghat rusuluhul kirâmu wa ana ‘alâ dzâlika minasy syâhidîn.

Maha Benar Allah Yang Maha Agung. Tiada Tuhan kecuali Dia Yang Hidup dan Mengawasi, Pemilik keagungan dan kemuliaan, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Yang Maha Penyantun dan Maha Dermawan, Yang tiada perumpamaan sesuatupun bagi-Nya. Dialah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia,  Yang menegakkan keadilan; para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tiada Tuhan kecuali Dia Yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana; para Rasul-Nya menyampaikannya, dan aku termasuk orang-orang yang membenarkannya.

Ya Allah, bagi-Mu segala puji, bagi-Mu segala puja, bagi-Mu semua kemuliaan, bagi-Mu segala kebesaran, bagi-Mu segala keperkasaan, bagi-Mu semua nikmat, bagi-Mu semua keagungan, bagi-Mu semua rahmat, bagi-Mu semua yang menakutkan, bagi-Mu semua kekuasaan, bagi-Mu segala keagungan, bagi-Mu semua karunia, bagi-Mu semua tasbih, bagi-Mu semua pensucian, bagi-Mu semua tahlil, bagi-Mu semua takbir, bagi-Mu semua yang dilihat, bagi-Mu semua  yang tak terlihat, milik-Mu semua yang ada atas langit yang tinggi, milik-Mu semua yang di bawah bumi, milik-Mu semua yang paling bawah, milik-Mu semua yang ada di dunia dan akhirat, dan bagi-Mu semua yang Kau ridhai dari puja dan puji, syukur dan  segala nikmat.

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Jibrail kepercayaan-Mu atas wahyu-Mu, penguat perintah-Mu, yang ditaati di langit-Mu, yang membawa kemuliaan-kemulian-Mu dan mengemban kalimat-kalmat-Mu, yang membantu  nabi-nabi-Mu dan menghancurkan musuh-musuh-Mu. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Mikail, malaikat pembawa rahma-Mu, makhluk yang menebarkan kasih sayang-Mu, yang senantiasa beristighfar dan memberi pertolongan pada orang-orang taat pada-Mu. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Israfil, pemikul arasy-Mu, peniup sangkakala yang menunggu perintah-Mu, yang menakutkan dan  menyayangi karena takut pada-Mu.

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada para Malaikat pemikul arasy-Mu yang suci, para malaikat yang mulia dan baik, para malaikat-Mu pencatat amal, para Malaikat penjaga surga, para malaikat penjaga neraka, dan Malaikat pencabut nyawa dan pemberi pertolongan,  wahai Pemilik keagungan dan kemuliaan.

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Bapak kami Adam, yang memperindah fitrah-Mu yang Kau muliakan dia dengan sujudnya para malaikat-Mu dan Kau izinkan dia berada di surga-Mu. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Ibu kami Hawa’ yang disucikan dari  dosa, yang dikaruniai kelembutan, yang dipersiapkan sebagai tempat kesucian.

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Habil, Syayts, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub, Yusuf dan keturunannya, Luth, Syu`aib, Ayyub, Musa, Harun, Yusya`, Misya, Hidhir, Dzul Qarnayn, Yunus, Ilyas, Yasa`, Dzul Kifli, Thalut, Dawud, Sulaiman, Zakariya, Sya`ya, Yahya, Turakh, Matta, Irmiya, Hayquq, Daniyal, `Uzayr, Isa, Syam`un, Jirjis, Hawariyun dan pengikutnya, Hanzhalah, dan Luqman.

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sayangi Muhammad dan keluarga Muhammad, berkahi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Kau curahkan shalawat, rahmat dan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada para washi Rasulullah, para Syu`ada’ dan Syuhada’,  para Imam pemberi petunjuk.

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada para Abdal dan Awtad, para Ahli Ibadah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang bersungguh-sungguh dan para mujtahidin. Dan sampaikan shalawat yang istimewa kepada Muhammad dan Ahlul baitnya shalawat yang paling utama dan kemuliaan yang paling agung. Sampaikan salamku pada ruh dan jasadnya; tambahkan padanya karunia dan kemuliaan, sehingga Kau sampaikan beliau  pada derajat dan kedudukan yang paling tinggi dari semua para nabi dan rasul serta para malaikat muqarrabin.

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada semua yang telah kusebutkan namanya dan yang belum kusebutkan dari para nabi-Mu, para rasul-Mu, para malaikat-Mu, dan hamba-hamba-Mu yang taat kepada-Mu. Sampaikan shalawatku pada ruh mereka, jadikan mereka saudara-saudaraku dalam perjalanan menuju-Mu dan penolongku dalam berdoa pada-Mu.

Ya Allah, aku memohon syafaat dengan-Mu kepada-Mu, dengan kemuliaan-Mu pada kemuliaan-Mu, dengan kedermawan-Mu pada kedermawanan-Mu, dengan rahmat-Mu pada rahmat-Mu, dan dengan hamba-hamba-Mu yang taat pada-Mu.

Ya Allah, aku memohon pada-Mu dengan semua apa yang pernah dimohon oleh mereka, yaitu permohonan yang mulia dan tak tertolakkan, doa yang  disampaikan pada-Mu, doa yang diijabah dan tak disia-siakan.

Ya Allah, wahai Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, wahai Yang Maha Mulia, wahai Maha Agung, wahai Yang Maha Dermawan, wahai Maha Indah, wahai Yang Maha Melindungi, wahai Yang Maha Memberi perlindungan, wahai Yang Maha Memaafkan, wahai Maha Memberi perlindungan.

Wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Memberi cahaya, wahai Yang Memberi kebaikan, wahai Yang Menghalangi, wahai Yang Menunjuki, wahai Yang Membuat perubahan, wahai Yang Maha Besar, wahai Yang Maha Kuasa, wahai Yang Melihat, wahai  Maha Disyukuri, wahai Kebaikan, wahai Kesucian, wahai Yang Maha Suci, wahai Yang maha Perkasa, wahai Yang Nampak, wahai Yang Tersembunyi.

Wahai Yang Menutupi, wahai Yang Mengetahui, wahai Yang Maha Kuasa, wahai Yang Maha Memaksa, wahai Yang Maha Dekat, wahai Yang Maha Pecinta, wahai Yang Maha Terpuji, wahai Yang Maha Mulia, Wahai Yang Menciptakan, wahai Yang Mengembalikan,

Wahai Yang Menyaksikan, wahai Yang Memberikan kebaikan, wahai Yang Memberi keindahan, wahai Pemberi nikmat, wahai Pemberi karunia, wahai Yang Menahan, wahai Yang Memberi; wahai Yang Memberi petunjuk, wahai Yang Memberi bimbingan, wahai Yang Menutupi, wahai Yang Memberi, wahai Yang Menghalangi, wahai Yang Menolak, wahai Yang Memuliakan.

Wahai Yang Kekal, wahai Yang Memelihara, Wahai Yang Maha Pencipta, wahai Yang Maha Pemberi, wahai Yang Maha Menerima taubat, wahai Yang Maha Membuka segala pintu, wahai Yang Maha Dermawan, wahai Yang Maha Memberi kebahagiaan, wahai yang di tangan-Nya segala kunci, wahai Yang Maha Memberi manfaat, wahai Yang Maha Penyantun, wahai Yang Maha Lembut. Wahai Yang Maha Memberi kecukupan , wahai Yang Maha Penyembuh, wahai Maha Penyelamat, wahai Yang Maha Mencukupi, wahai Yang Maha Memberi keselamatan, wahai Yang Maha Memelihara, wahai Yang Maha Mulia, wahai Yang Maha Memaksa, wahai Yang Maha Besar.

Wahai Yang Memberi kedamaian, wahai Yang Memberi kemanan, wahai Yang Maha Esa, wahai Yang Tempat bersandar semua harapan, wahai Cahaya, wahai Yang Maha Mengatur, wahai Yang Maha Tunggal, wahai Yang Maha Sendirian, wahai Yang Maha Suci, wahai Yang Maha Penolong, wahai Yang Maha Menghibur, wahai Yang Membangkitkan, wahai Yang Mewariskan.

Wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Maha Bijaksana, wahai Yang Memulai, wahai Yang Maha Tinggi, wahai Yang Maha Pencipta, wahai Maha Memberi kedamaian, Wahai Yang Maha Mencintai, wahai Yang Maha Kokoh, wahai Yang Abadi, wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Maha Bijaksana, wahai Yang Maha Dermawan.

Wahai Yang Maha Suci, wahai Yang Memberi kebaikan, wahai Yang Maha Merahasiakan, wahai Yang Maha Adil, wahai Yang Membedakan, wahai Yang Maha Dipatuhi, wahai Yang Maha Penyayang, wahai Yang Memberi karunia, wahai Yang Maha Mendengar, wahai Yang Menciptakan, wahai Yang Maha Melindungi, wahai Yang Maha Memberi pertolongan, wahai Yang Menebarkan kebahagiaan, wahai Yang Maha Pengampun, wahai Kekal Abadi, wahai Yang Memudahkan dan Memberi kemudahan, wahai Yang Mematikan, wahai Yang Menghidupkan, wahai Yang Memberi manfaat, wahai Yang Memberi rizki, wahai Yang Menentukan takdir, wahai Penyebab semua keberadaan dan kejadian.

Wahai Yang Memberi perlindungan, wahai Yang Memberi kekayaan, wahai Memberi simpanan kekayaan, wahai Yang Menciptakan, wahai Yang Maha Mengawasi, wahai Yang Maha Esa, wahai Yang Maha Hadir, wahai Yang Maha Memaksa, wahai Yang Maha Melindungi, wahai Yang Maha Dahsyat siksaan-Nya, wahai Yang Memberi perlindungan, wahai Yang Mengembalikan, wahai Yang Menggenggam nyawa,

 Wahai Yang Mulia lalu memuliakan dan berada di tempat yang mulia, wahai Yang Dekat lalu mendekat, Yang Jauh lalu menjauh, dan Maha Mengetahui semua rahasia dan Merahasiakan. Wahai Yang Mengatur semua persoalan dan milik-Nya semua takdir, wahai Yang bagi-Nya semua kesulitan mudah dan Memberi kemudahan, wahai Yang Maha Kuasa atas semua yang dikehendaki-Nya, wahai Yang Mengirimkan angin, wahai Yang Menerbitkan waktu subuh.

Wahai Yang Membangkitkan semua ruh, wahai Yang Maha Dermawan, wahai Yang Mengembalikan semua yang hilang, wahai Yang Menghidupan semua yang mati, wahai Yang Mengumpulkan semua yang hancur, wahai Yang Memberi rizki yang tak terduga  pada orang yang dikehendakNya, wahai Yang Melakukan apa dan bagaimana yang dikehendaki, wahai Pemilik kemudiaan dan keagungan.

Wahai Yang Hidup, wahai Yang Mengawasi, wahai Yang Hidup ketika tidak ada yang hidup, wahai Yang Hidup, wahai Yang Menghidupkan semua yang mati, wahai Yang Hidup tidak ada Tuhan kecuali Engkau Pencipta langit dan bumi.

Duhai Tuhanku, Junjunganku, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sayangi Muhammad dan keluarga Muhammad, berkahi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Kau sampaikan shalawat, Kau berkahi dan Kau sayangi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.

Sayangi kehinaanku, kepapaanku dan kefakiranku, kesendirianku dan kerendahanku di hadapan-Mu, kebergantunganku dan kepasrahanku pada-Mu.

Aku berdoa pada-Mu doa orang yang rendah dan hina, yang khusuk dan ketakutan, yang mengharap kasih dan berada dalam puncak kesusahan, yang hina dan papa, yang lapar dan fakir, yang mengharap perlindungan dan pejagaan, yang mengakui dosanya  dan memohom ampunan, yang sangat butuh pada Tuhannya; doa orang yang Kau terima kepercayaannya dan tertolak cintanya, yang besar sakit hatinya; doa orang yang terbakar dan berduka, yang lemah dan terhina, yang sangat susah, yang hanya butuh kepada-Mu dan mengharap perlindungan dari-Mu.

Ya Allah, aku memohon pada-Mu karena Engkau Pemilik segala sesuatu, apa yang Kau kehendaki pasti terjadi, dan Engkau Maha Kuasa terhadap apa yang Kau kehendaki. Aku memohon pada-Mu dengan kemuliaan bulan yang mulia ini, rumah yang mulia, negeri yang mulia, rukun yamani, maqam Ibrahim, Masy`aril haram, dan dengan hak Nabi-Mu Muhammad saw.

Wahai Yang Menganugerahkan sesuatu kepada nabi Adam, Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Wahai Yang Mengembalikan Yusuf pada Ya`qub;  wahai Yang Menghilangkan beratnya penderitaan  Ayyub setelah tertimpa ujian;  wahai Yang Mengembalikan Musa kepada Ibunya dan Menambah ilmu pada Hidhir; wahai Yang Mengkaruniakan Sulaiman kepada Dawud, Yahya kepada Zakaria, dan Isa kepada Maryam; wahai Yang Melindungi puteri Syu`aib; wahai Yang Memberi jaminan pada putera Ummu Musa.

Aku memohon kepada-Mu, sampaikan shalawat pada Muhammad dan keluarga Muhammad, ampuni semua dosa-dosaku, selamatkan aku dari azab-Mu; anugerahkan padaku ridha-Mu, keamanan-Mu, kebaikan-Mu, ampunan-Mu dan surga-Mu.

Aku memohon pada-Mu, lindungi aku dari semua lingkaran orang-orang yang menyakitiku, bukakan bagiku semua pintu, ringankan  semua yang berat, mudahkan  semua yang sulit.

Bisukan semua yang berbicara buruk tentangku, jagalah aku dari semua yang zalim, binasakan semua musuhku dan orang-orang yang dengki padaku, halangi dariku semua orang zalim, singkirkan semua penghalang yang mendindingi antara aku dan hajatku, berilah aku kemampuan untuk membedakan antara kepentinganku dan ketaatan pada-Mu, singkirkan dariku semua penghalang untuk beribadah pada-Mu.

Wahai Yang Membelenggu jin yang durhaka, Yang Melumpuhkan kesombongan setan, Yang Menghinakan kuduk orang-orang yang sombong, Yang Menolak tipudaya para penguasa dari kaum tertindas. Aku memohon pada-Mu dengan kekuasaan-Mu atas apa yang Kau kehendaki, dengan kemudahan-Mu terhadap apa yang Kau kehendaki dan cara Engkau menghendaki, penuhi hajatku sesuai dengan kehendak-Mu.

Kemudian sujud dan membaca doa ini:

Ya Allah, aku sujud kepada-Mu, aku mempercayai-Mu, kasihi kehinaanku dan keperluanku, kesungguhanku dan kerendahanku, kemiskinanku dan kefakiranku. Hanya kepada-Mu ya Rabbi, aku berharap dan bermohon.

(Mafatihul Jinan, bab 2, Rajab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2021 Islamic Cultural Center Jakarta. All Rights Reserved.