Ahlulbait

Kedudukan Mulia Sayyidah Zahra as

ICC Jakarta – Budaya arab jahiliah masih melekat di benak para sahabat nabi mengenai perilaku mereka kepada wanita, sebagian menganggap rendah dan meremehkan kedudukan wanita , tetapi Rasulullah saww, menunjukkan dengan terang-terangan kepada umatnya penghoramatan kepada putrinya tercinta Sayyidah Zahra as, selain daripada penghormatan itu didasari oleh makam dan kedudukan yang tinggi Sayyidah Zahra as, […]

Ahlulbait

Fatimah Zahra as, Perwujudan Ayat Tathhir

Dalam ayat 33 surat al-Ahzab,[1] Allah swt menjelaskan keutamaan Ahlul Bait as. Ayat Tathhir merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang istri-istri Nabi saww. Namun, perlu diketahui bahwa ayat Tathhir tidak ditujukan kepada istri-istri Nabi saww. Ayat tersebut merupakan ayat yang independen dan tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya. Hal ini dibuktikan oleh berbagai riwayat […]

Ahlulbait

Keluasan Ilmu Imam Ali as menjadi Sumber Ilmu bagi Kaum Muslimin

ICC Jakarta – Ibnu Abil Hadid seorang tokoh terkemuka pada abad 7 H/628, bermazhab Sunni dalam mukaddimah syarah Nahjul Balaghah menulis, “Apa yang harus kukatakan tentang seorang laki-laki yang musuhnya juga tidak mengenalnya kecuali dengan keutamaannya dan mereka tidak dapat mengingkari dan menyembunyikan kebaikan itu. Semua mengetahui bahwa Bani Umayyah menjarah bagian Timur dan Barat negara-negara Islam. […]

Ahlulbait Sejarah

Hadis Itrah dalam Kitab-Kitab Ahlus Sunah

ICC Jakarta –  “ Sesungguhnya Aku Tinggalkan di Tengah Kalian Kitabullah dan Sunnahku “  Yang pertama kali menyebutkan Hadis ini adalah Mâlik dalam kitab Muwaththa’, namun riwayatnya mursal dan tanpa sanad. Setelahnya, al Thabari dalam kitab Tarikh-nya yang juga mursal. Benar, Abu Syekh menyebut sanadnya dalam kitab Thabaqât al Muhadditsîn bi Ashbahân. Ibnu ‘Abd al Barr […]

Ahlulbait

Belajar Kearifan dari Dakwah Rasulullah Melalui Surat

ICC Jakarta – Prinsip dakwah Nabi Muhammad SAW ialah mengajak, bukan mengejek, bukan pula memaksa apalagi memerangi. Selain menyampaikan (tabligh) secara langsung kepada umatnya, Nabi juga berdakwah melalui surat-menyurat. Cara ini biasanya dilakukan untuk mengajak para raja-raja dari kerajaan kecil maupun kerajaan yang telah masyhur. Rasulullah SAW tidak pernah bosan menghampiri umatnya untuk melakukan dakwah […]

Ahlulbait

Jangan Bermalas-Malasan Jika Tidak Ingin Fakir

ICC Jakarta – Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib as, setelah hijrah ke Madinah, pada setiap usai perang atau setelah mengikuti majelis Rasulullah Saw  pergi ke kebun untuk menanam atau mengurus tanaman di sana. Beliau mencangkul, menabur benih, memupuk, dan mengurus tanaman-tanaman. Pada akhirnya usaha beliau menuai hasil. Kebun tersebut menjadi hijau dan pohon-pohon kurma di […]

Ahlulbait

Zainab dalam Peristiwa Karbala

ICC Jakarta – Kebangkitan Asyura dengan kesyahidan Imam Husain as tidak sampai pada tujuan akhir, akan tetapi petunjuk dan kepemimpinannya beralih ke tangan anak perempuan Ali as. Sayidah Zainab sa telah mendapatkan tugas dari saudaranya dan Imam as dalam wasiatnya telah menyampaikan beberapa perkara kepadanya. Pada sore hari Asyura ketika Zainab sa menyaksikan Imam Husain as jatuh di atas tanah […]

Ahlulbait

Tiga Jenis Pembunuh Imam Husain as dalam Perspektif Ayatullah Murtadha Muthahhari

ICC Jakarta – Peristiwa Asyura selalu memberi pelajaran kepada kita semua. Terlalu banyak sisi-sisi yang perlu dikasji dan dipelajari dan selanjutnya dijadikan pelajaran untuk diambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita cermati lebih lanjut, maka minimal ada tiga jenis pembunuh Imam Husain as: 1) Pembunuh Jasad Imam Husein As Seperti mereka yang berada di Karbala dan […]